Általános Szerződési Feltételek

 
Üdvözöljük honlapunkon! 
 
Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”), mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát. Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.
 
Vállalkozásunk, a Pipacs Pékség Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) adatai, impresszum:
 
Szolgáltató neve: Pipacs Pékség Kft.
Szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 267. (Magyarország)
Szolgáltató levelezési címe: 1037 Budapest, Bécsi út 267. (Magyarország)
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató nyilvántartási száma: Cg. 01-09-305671
Szolgáltató adószáma: 26169718-2-41
Szolgáltató képviselője: Fülöp Ádám, ügyvezető
 
Szolgáltató elérhetősége
E-mail-cím: info@pipacspekseg.hu
Telefonszám: +36 70 429 8964
 
Tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatok:
 
Tárhelyszolgáltató neve: Rackforest Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Tárhelyszolgáltató elérhetősége
Telefonszám: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.hu
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek a https://pipacspekseg.hu cím alatt elérhető online kereskedelmi oldal online rendelés szolgáltatásának (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevője (a továbbiakban: „Ön” vagy „Felhasználó”) általi használatának feltételeit tartalmazza, amely feltételek a Szolgáltató és a Felhasználó között, különösen a pipacspekseg.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) leadott megrendeléssel létrejövő szerződéses jogviszony részét képezi. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a Weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.
 
 
I. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
 
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) szerint cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes magánszemély, vagy jogi személy, aki vagy amely a Weboldalon keresztül összeállított fogyasztási cikkek szállítására ajánlatot kér a Szolgáltatótól. A Weboldalon online rendszer (webes alkalmazás) működik, mely a Szolgáltató működését segíti, rendelések kezelésével, készletkezeléssel és riportfunkciókkal.
 2. A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során Ön elismeri, hogy megismerte és így elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A Weboldal használata során köteles valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult – a Szolgáltatót az irányadó jogszabályok alapján megillető egyéb jogok korlátozása nélkül – a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: az „E-ker. Törvény”) elektronikus szerződéskötésre vonatkozó szabályoknak megfelelően, magyar nyelven.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 5. A szerződés nem kerül iktatásra, az adatbeviteli hibákat a Felhasználó a küldést megelőzően tudja javítani.
 6. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Weboldal, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, az általa megadott e-mail-címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 
II. A Szolgáltatással kapcsolatos feltételek, felelősség
 
 1. A Felhasználó számára az Szolgáltató a Szolgáltatást regisztráció mellett biztosítja. A regisztrációhoz a Felhasználó által megadott név, e-mail-cím és telefonszám, mint egyedi azonosító szükséges.
 2. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 3. A Szolgáltató fenntartja jogát bármely Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a Weboldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 5. A megjelenített termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 6. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
 7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a Magyarországon irányadó joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív, akár negatív irányban minimum 50%-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság fogalmát a Polgári Törvénykönyv nem határozza meg.
 9. Az előző pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között. A Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 10. A Weboldal használatával Ön elismeri, hogy ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait és elfogadja azokat, különös tekintettel az Internet technikai teljesítményére és a lehetséges hibákra. Erre is figyelemmel kizárjuk felelősségünket, különösen az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
  i) Interneten keresztül küldött, vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, vagy annak változása;
  ii) Internet hálózatban felmerült bármilyen jellegű hiba;
  iii) telekommunikációs hiba;
  iv) programhiba, szoftverhiba, vagy bármilyen technikai hiba, akár hardver, akár más eszköznél merült fel;
 11. A fenti II. 5-10. pontokban foglaltak korlátozása nélkül, a Weboldalon közzétett termékek terméklapján megjelenő információk pontosságának biztosítása érdekében a Szolgáltató minden tőle telhető intézkedést megtesz, ennek ellenére téves, illetve hiányos információk, pontatlanságok (a továbbiakban: „Helytelen Információk”) előfordulhatnak, beleértve akár a termékek összetevőire, tápanyagértékére és az allergénekre vonatkozó információkat is. A Helytelen Információk megjelenítését okozhatja akár a termék csomagolásán rögzített információ (mely a Weboldalon megjelenített termékinformációk elsődleges forrása) pontatlansága, akár más ok. Kérjük, hogy amennyiben az Ön által ismert, megszokott információktól eltérő információkat talál, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink bármelyikén. A Szolgáltató az irányadó jogszabályok által megengedett legszélesebb körben korlátozza a felelősségét a Helytelen Információkból származó esetleges károkért.
 12. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít azonban hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 13. A hibás teljesítésért a Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik.  A Termék sajátosságára tekintettel kellékszavatosság keretében választása szerint – a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban – (i) elsősorban kicserélést, (ii) másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (iii) a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat.
 
III. A Rendelés menete
 
 
1. Megvásárolható termékek, a termék kiválasztása
 
1.1 Ön a Weboldalon szereplő „Rendelés” opcióra kattintva választhatja ki a kívánt termékfajtát, és ezen belül az egyes termékeket (a továbbiakban: „Termék”). Az egyes Termékekre kattintva találja a Termék fotóját, mellette pedig a Termék ismertetőjét és bruttó árát.
 
1.2 A Weboldalon táblázat szerint, dátum és nap megjelölésével látható az elérhető Termékek köre. A Terméket a Termék ikonjára kattintva lehet kiválasztani, mennyiségét a + és – jelekkel lehet növelni / csökkenteni. Ha egy bizonyos mennyiségre nem lehet megnövelni az adott kenyértípust, akkor i) a rendelhető mennyiség elfogyott, vagy ii) az adott Termékből elérte a maximálisan rendelhető darabszámot.
 
1.3 Önnek vásárlás esetén a Weboldalon szereplő árat kell megfizetnie. A Termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.
 
1.4 A Termék kiválasztása során a végösszeg folyamatosan változik az új Termék összegével. A Termék ára, valamint a szállítás költsége minden esetben külön kerül feltüntetésre.
 
 
2. Rendelés áttekintése, fizetés
 
2.1 Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy a rendeléshez szükséges adatainak (azaz a név, szállítási cím, telefonszám, e-mail-cím) megadását, valamint az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti rendelését.
 
2.2 Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
 
2.3 Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól
 
2.4 A megrendelés véglegesítését követően a pénzügyi szolgáltató biztonságos, titkosított oldalára jut, ahol a megfelelő adatok megadása után tudja a kifizetést bankkártyájáról megejteni.
 
 
3. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
 
3.1 Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 
3.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
 
3.3 Ha az Ön által kiválasztott terméket nem tudjuk kiszállítani, akkor felajánlhatunk olyan más terméket, amely árában és jellemzőiben a lehető legközelebb áll az Ön által kiválasztott termékhez (a továbbiakban: „Helyettesítő Termék”). A Helyettesítő Termék ára, kiszerelése és jellemzői eltérhet az Ön által már kiválasztott termék árától, kiszerelésétől és jellemzőitől. A megrendelés visszaigazolása során a Helyettesítő Termékre külön felhívjuk az Ön figyelmét, melynek elfogadásáról Ön szabadon dönthet.
 
3.4 Fenntartjuk jogunkat a szállítástól való elállásra, ha a Szolgáltatásunkat azért nem tudjuk teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére. Ilyen esetben erről tájékoztatjuk Önt és a megfizetett vételárat visszatérítjük, vagy – az Ön nyilatkozata szerint – más megrendelésébe beszámítjuk.
 
 
IV. Online fizetés bankkártyával 
 
 1. A rendelés értékének kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor Ön véglegesítette a rendelést. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott számlára terheli.
 2.  A bankkártyás fizetésre a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató, a Borgun biztonságos fizetési rendszerén keresztül. A Borgun magyar képviseletét a B-Payment Szolgáltató Zrt. látja el. A Borgun a világ összes jelentős kártyatársaságában tagsággal rendelkező pénzintézet, amely POS-os és online bankkártya-elfogadást szolgáltat egyéb piacok mellett hazánkban is.
 3. A tranzakció a Felhasználónak ingyenes, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. A vásárlási folyamat során a fizetéshez érve átirányítjuk a Borgun biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni. A fizetendő összeget a Weboldalunkról veszi át a rendszer, melyet itt is ellenőrizhet. Meg kell adnia a kártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CVV kódját. A Weboldalon grafikonokkal segítik, hogy a kért adatokat hol találja a kártyán.
 4. Az adatok bevitele után az érvényesítő gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről a Felhasználót is tájékoztatják a képernyőn. A bankkártyás fizetés hátteréről, a fizetés menetéről az alábbi hivatkozásra kattintva kaphat részletes tájékoztatást.
 
V. Kiszállítás
 
 1. A Termék kiszállítását szerződés alapján a Szolgáltató által igénybe vett harmadik felek végzik.
 2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.
 3. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.
 4. Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Felhasználó az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.
 5. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi események a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik:
  i) a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
  ii) a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
  iii) a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések.
 6. A vis maior helyzet a Szolgáltatót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.
 7. Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Szolgáltató jogosult:
  i) a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,
  ii) a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.
 8. A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Szolgáltató a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.
 
VI. Elállás
 
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása rendelet értelmében a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján az impresszumban feltüntetett telefonon, e-mailben, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.
 2. Felhasználót a Szolgáltatóval szemben elállási jog nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében nem illeti meg az elállási jog fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 3. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 5. A fenti VI. 1.2 – VI. 1.3. pontban foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül, Ön a megrendelés visszaigazolását követően, de a kiszállítást megelőző három (3) munkanapon belül jelezheti felénk a megrendelésre vonatkozó módosítási vagy elállási szándékát. Ebben az esetben választása szerint visszatérítjük a Termék ellenértékét, vagy egy későbbi megrendelésébe beszámítjuk azt. A szállítási költség visszatérítése nem áll módunkban.
 6. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a vállalkozást a jelen Általános Szerződési Feltételekben található elérhetőségeken.
 
VII. Panaszkezelés
 
 1. Célunk, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, az Ön teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Önnek mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatásunkkal, illetve a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti velünk.
 2. Panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, s annak egy másolati példányát átadjuk Önnek.
 3. Az Ön írásbeli panaszát 30 napon belül írásban megválaszoljuk. Amennyiben panaszát elutasítjuk, ezt mindenképp kellő részletességgel megindokoljuk Önnek. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, annak érdekében, hogy az ellenőrző hatóságoknak a hatóság kérésére bemutathassuk.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
  i) Fogyasztóként panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
  ii) Fogyasztóként panasz esetén lehetősége van továbbá békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 6. Fogyasztóként panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 7. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 8. Amennyiben Ön panasza esetén nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztóként a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  i) az eljáró bíróságot;
  ii) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  iii) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  iv) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  v) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
 9. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 10. A Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Felhasználó a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; http://nmhh.hu
 
VIII. Kapcsolattartás
 
 1. A Szolgáltató a Szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az Impresszumban szereplő elérhetőségek bármelyikén fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket írásban, a Felhasználó által megadott e-mail-címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított 30 napos határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
 2. A Szolgáltató a Weboldal egyes felületein, a Felhasználó könnyebb eligazodása érdekében egyéb közvetlen kommunikációs csatornát (például online chat) is biztosíthat, amely azonban nem minősül felhasználói tájékoztatásnak, és hivatalos ügyfélkapcsolati pontnak.
 
IX. Személyes adatok védelme
 
 1. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a Szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.
 2. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja vásárlói, ügyfelei és felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és elkötelezett ezen természetes személy érintettek adatainak védelme mellett, és törekszik arra, hogy a Weboldal használatával összefüggő adatkezelés az Ön elvárásainak a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen. Ezen erőfeszítése részeként, valamint összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó előírásaival, a Szolgáltató külön Adatkezelési Tájékoztató útján nyújt Önnek tájékoztatást a Szolgáltatással adatkezelés elveiről, illetve szabályairól.
 
X. Szerzői jogi rendelkezések
 
 1. A Weboldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett. A Weboldal a Szolgáltató szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa. A https://www.pipacspekseg.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainre, az azokkal képzett másodlagos domainre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy bármely része módosítható vagy indexelhető.
 3. A Szolgáltató által működtetett Weboldalra és annak aloldalaira mutató linkeket a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül el lehet helyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat.
 4. Nem engedélyezett linket úgy elhelyezni, amely azt a látszatot kelti, hogy a Szolgáltató bármely honlapja, vagy annak tartalma más honlap közvetlen, vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg.
 
XI. Egyéb rendelkezések
 
 1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.
 2. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 3. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 4. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 5. Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
XII. Törvényi hivatkozások
 
 
Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet
 
 
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés: 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet
 
 
Jótállás: 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet
 
 
Szerzői jogok: 1999. évi LXXVI. törvény
 
 
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 
 
 
Minden jog fenntartva!
© 2020. Pipacs Pékség Kft.